Vedtekter

  • 1

  Selskapets navn er Borgestad ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

   

  • 2

  Selskapets forretningskontor er i Skien.

   

  • 3

  Selskapets formål er å drive investerings- og forvaltningsvirksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper, erverv av aksjer og andre selskapsandeler, samt erverv og drift av fast eiendom, samt all hertil hørende virksomhet.

   

  • 4

  Aksjekapitalen er kr 350.620.720, fordelt på 35.062.072 aksjer, hver pålydende kr 10.

   

  • 5

  Selskapets styre består av tre til seks medlemmer. I tillegg kan det velges inntil to varamedlemmer. Styret velger selv sin leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør hver for seg og for øvrig av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

  For at styret skal være beslutningsdyktig, må flere enn halvparten av samtlige medlemmer være til stede.

   

  • 6

  Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen avholdes.

  Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

  Styrets leder, eller den han utpeker, leder generalforsamlingen.

   

  • 7

  På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

   

  • 8

  Valgkomiteen består av to medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlem og leder velges av generalforsamlingen, og tjenestetiden er to år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

  Styrets leder og/eller administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

  Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.