Vedtekter

2§ 1
Selskapets navn er Borgestad ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Skien.

§ 3
Selskapets formål er å drive skipsrederi og virksomhet innen industri, eiendom, handel samt hva hermed
står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper og administrativ tjenesteyting.

§ 4
Aksjekapitalen er kr 127.248.320, fordelt på 12.724.832 aksjer, hver pålydende kr 10,-.

§ 5
Selskapets styre består av tre til seks medlemmer. I tillegg kan det velges inntil to varamedlemmer. Styret
velger selv sin leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør hver for seg
og for øvrig av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må flere enn halvparten av samtlige medlemmer være
til stede.

§ 6
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling
holdes når det besluttes av styret, eller skriftlig forlanges av selskapets revisor eller en eller flere
aksjeeiere som til sammen representerer minst 1/20 av aksjekapitalen, for å få behandlet et bestemt
angitt emne.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst tre ukers varsel ved brev til alle aksjonærer
med kjent adresse. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen
er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også for dokumenter som etter lov skal inntas i
eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt
dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeier som ønsker å delta eller være representert ved fullmektig i generalforsamlingen, må melde fra
til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen avholdes.

Styrets leder, eller den han utpeker, leder generalforsamlingen. I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, hvis ikke aksjeloven bestemmer
noe annet.

§ 7
Selskapets generalforsamling avholdes på Borgestad eller i Porsgrunn, med mindre styret av særlige
grunner finner det nødvendig å holde generalforsamling et annet sted.

Den ordinære generalforsamling skal:

  1. godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. velge styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer, og ved ledighet revisor,
  3. fastsette godtgjørelse til medlemmer av styret, samt varamedlemmer og godkjenne revisors honorar,
  4. behandle andre saker som er nevnt i innkallelsen

§ 8
Valgkomiteen består av to medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
Valgkomiteens medlem og leder velges av generalforsamlingen, og tjenestetiden er to år. 
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og
om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Styrets leder og/eller administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.