Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og alle som har aksjer i selskapet har møterett. Innkalling til ordinær generalforsamling skal skje med minst tre ukers varsel ved brev til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeier som ønsker å delta eller være representert ved fullmektig i generalforsamlingen, må melde fra til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen avholdes.

 

Innkalling og protokoll