Obligasjon

Selskapet meldt i børsmelding 1. mars 2022 av det ville bli en delvis innløsning av obligasjon gjennom en tilbakebetaling av gjeld under selskapets obligasjonslån “BOR04” til en pris tilsvarende 102 % av nominell verdi på de innløste obligasjonene.

Videre publiserte Borgestad ASA den 7. mars 2022 resultatet fra stemmegivningen i ovennevnte obligasjonslån (BOR04), hvorved selskapets forslag til endringer i Obligasjonslånet fikk oppslutning fra et kvalifisert flertall av Obligasjonseierne. Betingelsene for ikrafttredelse av endringene i Obligasjonslånet er oppfylt, inkludert endring i forfallsdato fra
8. januar 2023 til 8. januar 2024.

Selskapet har den 28. april 2022 innfridd MNOK 122,6, samt slettet hele egen beholdning av obligasjoner i obligasjonslånet med MNOK 29,6.

Selskapet har i børsmelding datert 20. desember 2023 meldt at Selskapet har tilbakebetalt sitt obligasjonslån (BOR04) med hovedstol på MNOK 100 i sin helhet gjennom en frivillig førtidig innløsning av de utstedte obligasjonene til en pris tilsvarende 100 % av pålydende verdi.

 

Børsmeldinger renteregulering