Obligasjon og EMISJON

Obligasjon
Borgestad ASA plasserte den 3. oktober 2014 obligasjoner for NOK 300 millioner i et sikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall 3. oktober 2018. 

På obligasjonsmøtet 14. mars 2018 ble forfallsdato endret til 21. mars 2021.
Den 20. desember 2019 ble NOK 16 millioner i obligasjonslånet konvertert til egenkapital ved utstedelse av aksjer, ny hovedstol er NOK 284 millioner.
Renten er 3 måneders NIBOR pluss 700 basispunkter.

Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med Ticker: BOR03

Emisjon
Den 27. november 2019 ble det gjennomført en rettet emisjon hvor NOK 100 millioner ble hentet inn i bruttoproveny. 5.000.000 nye aksjer ble utstedt til en pris per aksje på NOK 20. Emisjonen hadde betydelig interesse blant eksisterende aksjonærer og nye høykvalitetsinvestorer og  var rettet mot norske og internasjonale investorer etter visse begrensninger.

Reparasjonsemisjon
Reparasjonsemisjonen innebærer et tilbud fra Selskapet om å utstede inntil 1.000.000 nye aksjer, hver pålydende
NOK 10, til en tegningskurs på NOK 20 per aksje, tilsvarende tegningskursen i den Rettede Emisjonen, hvilket gir et brutto emisjonsproveny på NOK 20 millioner dersom alle Tilbudsaksjene blir utstedt.

Nærmere opplysninger om Reparasjonsemisjonen og instruksjoner vedrørende tegningsprosedyrer er inntatt i Prospektet 

Tegningsrettene må benyttes til å tegne Tilbudsaksjer før utløpet av tegningsperioden den 12. februar 2020 kl. 16:30 norsk tid. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer innen kl. 16:30 norsk tid den 12. februar 2020 vil ikke ha verdi og vil bortfalle uten vederlag til innehaveren.

Link til børsmeldinger