20 største aksjeeiere

Totalt antall aksjer: 152.490.851

20 største aksjeeiere per 1. desember 2023   

Investor Antall Andel
Kontrari AS 25.000.000 16,39
SES AS 21.112.776 13,85
Clearstream Banking S.A. 10.662.691 6,99
Auris AS 7.975.729 5,23
Intertrade Shipping AS 7.050.000 4,62
Dione AS 5.806.666 3,81
Regent AS 4.900.972 3,21
Skåla Bær AS 4.500.000 2,95
Jahatt AS 4.000.000 2,62
Suveren AS 3.426.124 2,25
Christiansen, Lars Aage Haaland 3.270.128 2,14
Brødrene Jensen AS 3.140.289 2,06
Sparebanken 1 Sørøst-Norge 2.302.477 1,51
North Sea Group AS 2.300.000 1,51
KBC Bank NV 2.050.000 1,34
Aubert Invest AS 1.812.536 1,19
Bratrud, Gudmund 1.770.183 1,16
LGT Bank AG 1.603.557 1,05
Batjak AS 1.177.608 0,77
AS Borgestad understøttelsesfond 1.061.761 0,70
SUM 114.923.497 75,36

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.