Samfunnsansvar

Borgestads virksomhet er internasjonal. Selv om utfordringene varierer mellom ulike land og bransjer, legger Borgestad de samme prinsippene til grunn for all sin virksomhet. Borgestads mål er å drive virksomhetene i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig drift.

Produksjonsenheten i Bjuv har innvirkning på miljøet og har utslippstillatelse etter myndighetenes krav om utslipp. Det arbeides løpende med miljøkonsekvensvurdering, for å redusere utslippene, inkludert risikoanalyser for virksomheten. Virksomheten sender årlig miljørapport til myndighetene. Konsernet arbeider kontinuerlig for å sikre at våre produkter, design og installasjonsløsninger forbedrer våre kunders miljøpåvirkning, spesielt innen energisparing. Ansvarsfull drift forutsetter at ledere og medarbeidere er årvåkne og utviser godt skjønn. Borgestad har lagt ned en betydelig innsats for å samordne og utvikle overordnede mål og strategier, retningslinjer og arbeidsmetodikk som skal sikre at virksomheten drives på en ansvarsfull måte i henhold til våre kunders, medarbeideres, leverandørers, aksjeeieres og andre interessenters krav. Konsernets selskaper har en visjon om ikke å skade mennesker, miljø og samfunn, og de skal jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter av virksomheten. Selskapenes produkter og tjenester skal alltid være underlagt strenge krav til kvalitet, produktsikkerhet, helse og miljø. Borgestad har etablert HMS-målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Alle selskapene i konsernet skal være trygge og attraktive arbeidsgivere, som arbeider for å minimere risikoene for skader, ulykker og sykdom i det daglige arbeid. Arbeidet mot vår nullvisjon fortsetter; ingen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Styret og konsern ledelsen har løpende dialog med ansattes fagforeninger i saker som berører selskapets arbeidstakere. Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Det er i konsernets interesse å opprettholde en høyere standard enn minimumskravene for et godt arbeidsmiljø og rehabilitering. Borgestad anser at tilfredse medarbeidere og et bra arbeidsmiljø henger tett sammen.